Pravilnici, uslovi i odredbe

U skladu sa članom  2. stav 3. Zakona o kontroli cijena (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/95 i 70/08), a na osnovu ovlaštenja iz Statuta Micro Mobil d.o.o., Sarajevo, u daljem tekstu Društvo, direktor donosi  
PRAVILNIK / PRAVILA
o uvjetima i načinu formiranja cijena proizvoda / robe / usluga
I  OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim Pravilnikom se uređuju uvjeti i način formiranja cijena proizvoda / robe / usluga.
Član 2.
Cijene se formiraju slobodno, prema uvjetima tržišta. 
Pri formiranju cijena proizvoda / robe / usluga neće se vršiti dogovor sa drugim pravnim i fizičkim licima, koristiti monopolski položaj, niti druga pravna i fizička lica dovoditi u neravnopravan položaj.
Član 3.
Cijene proizvoda / robe / usluga koje su predmet prodaje, načelno se formiraju na način i po postupku utvrđenim ovim Pravilnikom.
II   POSTUPAK FORMIRANJA CIJENA
Član 4.
Za formiranje cijena i utvrđivanje uslova prodaje proizvoda / robe / usluga, nadležan je direktor.
Direktor (odnosno vlasnik radnje) može ovlastiti i drugog zaposlenika da vrši formiranje cijena i utvrđivanje uslova prodaje proizvoda / robe / usluga.
Član 5.
Za proizvode / robe / usluga kojima se cijene formiraju slobodno, direktor utvrđuje visinu prodajne cijene proizvoda / robe / usluga. 
Na osnovu utvrđene prodajne cijene proizvoda / robe / usluga utvrđuje se visina razlike u cijeni (marže).
Član 6.
Prije stavljanja u promet proizvoda i robe mora se sačiniti kalkulacija cijene.
Za proizvode / robu u prodavnicama se sačinjava maloprodajna kalkulacija, u skladu sa propisima o trgovini.
Za proizvode / robu u skladištu se sačinjava kalkulacija nabavnih cijena, s obzirom na to da se skladište trgovačke robe, prema Pravilniku o računovodstvu i računovodstvenim politikama, zadužuje po nabavnim cijenama.
Za proizvode / robu u skladištu koja se zadužuje po nabavnim cijenama utvrđuje se cjenovnik prodajnih cijena, koji treba da je dostupan kupcima.
Za usluge koje se pružaju sačinjava se cjenovnik usluga, koji treba da je dostupan kupcima.
U cjenovnicima za proizvode / robu na skladištu i usluge iskazuju se cijene sa PDV-a, uz napomenu da je PDV  uključen u prodajnu cijenu. 
Član 7.
Direktor, odnosno zaposlenik koji je ovlašten da sačinjava kalkulaciju, odgovoran je za pravilnu primjenu svih propisa vezanih za ispravnost kalkulacije, odnosno za pravilnu primjenu propisa o cijenama.
Kalkulacija prodajne cijene za robu i proizvode u maloprodaji, kao i kalkulacija nabavne cijene za robu i proizvode u skladištu, nakon provjere ispravnosti od strane direktora, mora biti ovjerena pečatom i potpisom. 
III  FORMIRANJE CIJENA TRGOVAČKE ROBE 
Član 8.
Prodajna cijena trgovačke robe u prodavnicama obuhvata sve troškove nabavke i druge troškove koji su nastali u procesu dovođenja zaliha na lokaciju prodaje.
Elementi kalkulacije prodajne cijene za trgovačku robu u prodavnicama su:
a)      fakturna vrijednost dobavljača, umanjena za odobrene popuste na fakturi;
b)      zavisni troškovi;
c)      ukalkulisana marža (RUC) od 0 do 500%;
d)     ukalkulisani PDV.
Član 9.
Prodajna cijena trgovačke robe u skladištu obuhvata sve troškove nabavke i druge troškove koji su nastali u procesu dovođenja zaliha na lokaciju prodaje.
Elementi kalkulacije nabavne cijene za trgovačku robu u skladištu su:
a)      fakturna vrijednost dobavljača, umanjena za odobrene popuste na fakturi;
b)      zavisni troškovi.
Član 10.
U zavisne troškove spadaju uvozne carine i druge pristojbe (osim ulaznog PDV-a za registrovane PDV obveznike), troškove prevoza, troškove rukovanja i druge troškove koji se mogu direktno pripisati konkretnoj nabavci robe. 
U zavisne troškove se uključuju i troškovi sopstvenog transporta, utovara i druge interne usluge.
IV  FORMIRANJE CIJENA VLASTITIH PROIZVODA 
Član 11.
Prodajna cijena proizvoda u prodavnicama obuhvata sve troškove nabavke i druge troškove koji su nastali u procesu dovođenja zaliha na lokaciju prodaje.
Elementi kalkulacije prodajne cijene za proizvode u prodavnici su:
a)      troškovi koji su direktno povezani sa proizvodima, sirovina, materijal i direktni rad;
b)      raspoređeni opšti troškovi proizvodnje (fiksni i varijabilni);
c)      ostali troškovi koji se, po MRS 2 i usvojenim računovodstvenim politikama mogu priznati u cijenu koštanja proizvoda;
d)     ukalkulisana marža (razlika u cijeni);
e)      ukalkulisani PDV.
Član 12.
Prodajna cijena proizvoda u skladištu obuhvata sve troškove nabavke i druge troškove koji su nastali u procesu dovođenja zaliha na lokaciju prodaje.
Elementi kalkulacije nabavne cijene za proizvode u skladištu su:
a)      troškovi koji su direktno povezani sa proizvodima, sirovina, materijal i direktni rad;
b)      raspoređeni opšti troškovi proizvodnje (fiksni i varijabilni);
c)      ostali troškovi koji se, po MRS 2 i usvojenim računovodstvenim politikama mogu priznati u cijenu koštanja proizvoda;
V  FORMIRANJE CIJENA USLUGA
Član 13.
Prodajna cijena usluga se iskazuje bez PDV-a i ima sljedeću strukturu:
a)      troškovi rada i drugih troškova osoblja koje je direktno angažovano na pružanju usluga;
b)      troškovi nadzornog osoblja;
c)      režijski troškovi;
d)     ostali troškovi direktno vezani za pružanje usluga;
e)      uslužna marža;
Za prodajnu cijenu usluga se ne sačinjava kalkulacija.

VI  DAVANJE POPUSTA 

Član 14.
Određeni proizvodi se radi promocije/akcije mogu prodavati sa popustima do nabavne cijene na istaknutu maloprodajnu cijenu. Svi artikli će biti označeni sa odgovarajućim popustom na web stranici društva putem koje se prodaju artikli (www.micro-romobil.ba). Generalno, za kupovinu drugog artikla kupcima - fizičkim licima se odobrava 10% popusta, a trećeg artikla 15% (ukoliko je kupovina dodatnih artikala obavljena unutar godinu dana od kupovine prvog artikla). U slučaju da kupac koji obavlja kupovinu dodatnih artikala nije zapisan u elektronskim bazama (baza kupaca, baza mailova, baza poruka putem mobitela, web stranice društva ili društvenih mreža), Micro Mobil d.o.o. za dokaz da je obavljena kupovina prvog artikla unutar godinu dana može od kupca zahtijevati fiskalni račun od prvog kupljenog artikla. Društvo može izraditi kartice lojlanosti koje će biti osnova za davanje popusta.
Popusti se mogu odobravati prilikom prodaje prozvoda i robe iz prodavnica i sa skladišta, kao i prilikom pružanja usluga.
Član 15.
Odlukom direktora, odnosno od njega ovlaštene osobe se utvrđuju posebni popusti.  
Visina posebnih popusta nije ograničena, ali se prilikom odobravanja trebaju poštivati odredbe propisa o zaštiti potrošača. 
VII  OSTALE ODREDBE
Član 16.
Za primjenu ovog Pravilnika odgovoran je direktor, odnosno od njega ovlaštena osoba.
Član 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.
Broj: 1 / 2020
U Sarajevu, 18.06.2020 godineInformacije o procesu isporuke proizvoda:

Micro Mobil d.o.o. sve kupljene proizvode putem web stranice u najkraćem mogućem roku šalje na adresu koju je kupac označio. Uobičajeno, isporuka se realizuje u roku od 3 radna dana.

Troškove isporuke za vrijednost isporuke do 99,99 KM snosi kupac, a za sve isporuke u vrijednosti od 100,00 KM i više, troškove isporuke snosi Micro Mobil d.o.o. Izuzetak od pravila besplatne dostave za proizvode vrijednosti 100,00 KM i više, su proizvodi koji su na akcijskim vanrednim popustima većim od 10%.

Kupac bira opciju plaćanja uplatom na transakcijski račun (bezgotovinski) ili plaćanja po pouzeću pošiljke (gotovinski).


Reklamacije na proizvod:

MICRO proizvodi su poznati u svijetu po svom kvalitetu i trajnosti. Svi proizvodi su prošli najzahtjevnije testove, te provjere od svjetskih stručnnjaka i organizacija, a mnogobrojne svjetske nagrade za vrhunski kvalitet proizvoda, najbolji dizajn i funkcionalnost su samo neke od potvrda kvaliteta MICRO proizvoda. 

Ipak, svjesno smo toga da je nekada moguće da se desi pojedinačni i osnovani problem i sa MICRO proizvodom. 

Micro Mobil d.o.o. daje garanciju na svaki ne-električni MICRO romobil u trajanju od 2 godine. Kod ostalih proizvoda (električni romobili, dodatna oprema i sl.) garancija je od 1 do 2 godine, u zavisnosti o kojem dijelu proizvoda se radi (npr. baterija, motor ili neki drugi dio romobila,...), a što je opisano u uputstvu za svaki taj proizvod.

Reklamacija važi uz račun, a početak garantnog roka teče od momenta preuzimanja proizvoda od strane kupca.

Reklamacija se podnosi tako što se opis problema sa slikom dijela proizvoda koji se reklamira i slikom računa, pošalje na e-mail: micro@micro-romobil.ba 

Nakon toga, Micro Mobil. d.o.o. u najkraćem mogućem roku će stupiti u kontakt sa kupcem i ukoliko je reklamacija osnovana, dogovoriti sljedeće korake (popravka reklamiranog dijela, zamjena tog dijela, potpuna zamjena romobila ako popravak nije moguć).


Veoma važno je pridržavati se uputstva o korištenju proizvoda, jer ukoliko se ne postupa sa proizvodom u skladu sa uputstvom, reklamaciju neće biti moguće uvažiti.
Informacije o firmi:

Micro Mobil d.o.o.
ID broj: 4210173290003
PDV broj: 210173290003

Transakcijski račun: 1321902015016562 

NLB Banka d.d., Tuzla

DIREKTOR PREDUZEĆA: Kenan Đonko
INTERNET ADRESA: http://www.micro-romobil.ba
EMAIL: info@micro-romobil.ba
TELEFON: (00387) 062 31 35 20